Política de Medi ambient

La política Ambiental de LAB CIRCUITS té com a objectiu respectar i protegir el medi ambient, garantint el compliment de la legislació i d'altres requisits que l'empresa subscrigui voluntàriament, adoptant el compromís de millora contínua i raonable de les seves activitats i productes, amb vistes a rreduir l'impacte mediambiental a nivells que no sobrepassin els corresponents una aplicació econòmicament viable de la millor tecnologia disponible.

Per garantir-ne l’aplicació real, ens basarem en els següents principis d’actuació:

  • Fomentar amb una formació adequada del personal el sentit de la responsabilitat en relació amb el medi ambient.
  • Avaluar i supervisar les repercussions de l’activitat sobre el medi ambient.
  • Adoptar les mesures necessàries de prevenció de la contaminació.
  • Posar a disposició del públic que ho sol·liciti la política ambiental de l’organització.

Per assolir aquesta política s’estableix com a marc el present Manual del Sistema de Gestió Ambiental, que ens fixa les normes a complir.
Aquesta Gerència es compromet a fer-lo complir, i delega en la Responsable de Medi Ambient, Isabel Güell, la missió de dur-lo a la pràctica en tot l’àmbit de l’organització concedint-li l’autoritat i responsabilitat necessàries per al compliment d’aquesta missió.

Albert Angel Batalla
Gerent de LAB CIRCUITS, S.A.