FAQ's

Tot seguit presentem les consultes més habituals. Per veure les respostes faci clic en el nom.

Un bon emmagatzematge i una manipulació correcta ens ajudaran a conservar la vida útil del circuit imprès, a més d'evitar futurs problemes a l'hora del muntatge.
Eliminant el possible contingut d'humitat dels circuits, podem evitar alguns dels defectes més greus de qualitat en els muntatges.


Document  ICM_CAT.zip (975.8 KB)

En generar els arxius per fabricar un circuit imprès necessitem tenir en compte algunes observacions:

  • S'han de generar amb l'equip de disseny totes les capes necessàries (soldadures, capes externes, trepatge, pasta de soldadura, etc.). No hem de deixar a elecció del fabricant la realització de cap capa. Això reduirà el marge d'error entre el circuit desitjat i el circuit fabricat.

  • Tots els arxius s'han de realitzar preferiblement amb les mateixes unitats de mesura (mil·límetres, polsades o dècimes de polsada) i situar totes les capes en la mateixa posició de treball. El més habitual és veure el circuit per la cara de components o cara Top.

  • El format de sortida de les diferents capes, si és possible, cal que sigui en Gerber 274x i el de trepatge en codi Ascii sense cap caràcter estès (Ascii none).

  • La resolució dels arxius Gerber de sortida de les diferents capes és recomanable realitzar-la en un format de 5 enters i 5 decimals. Aquest format ens assegurarà una resolució correcta en el moment de traduir els arxius del format Gerber al del fabricant.

  • L'arxiu de trepatge o Excellon, serà recomanable realitzar-lo com a mínim amb una resolució de centèssimes de mil·límetre i afegir un informe del trepatge on s'indiqui el número de forats i la possible metal·lització.

  • És preferible afegir un arxiu del tipus "llegeix-me.txt" per exposar qualsevol operació extra a tenir en compte en el moment de realitzar el circuit.

  • Per facilitar el treball i la protecció dels diferents arxius, és recomanable realitzar un arxiu comprimit amb tot el necessari per fabricar el circuit imprès.

Són arxius Ascii amb coordenades i instruccions simples que ens permeten interpretar el circuit imprès a fabricar independentment del sistema de disseny utilitzat.
Les diferents formes que apareixen en el circuit (cercles, rectangles, oblongs, etc.) i el diàmetre corresponent s’identifiquen amb el nom de “Dcodes” (D10, D15...). Cada Dcode té assignades una o diverses coordenades.
Inicialment, la definició dels diàmetres i les formes dels Dcodes venia en un arxiu a part, per això el Gerber 274x, que és una versió evolucionada del Gerber, té l’avantatge d’incorporar en un sol arxiu la definició de diàmetres i formes de cada Dcode junt amb les coordenades.
El resultat és la visualització de la imatge desitjada, que ha de coincidir amb la de l’equip de disseny.
En definitiva, és preferible utilitzar la sortida Gerber274x perquè en un sol arxiu tenim tota la informació necessària i, per tant, l'error a l’hora de traduir a diferents formats és mínim.
El sistema de control de la impedància es fa utilitzant uns cupons de test, el soft SI6000 i l'equip de control CITS 500s de POLAR INSTRUMENTS.

L'equip s'encarrega de mesurar la impedància en un cupó representatiu de la configuració de pistes de les quals el client ens ha donat un valor i una tolerància determinades.

Descarregar document PDF de com es realitza el càlcul