Directiva Reach

El Reglament REACH (EC/1907/2006) va entrar en vigor el dia 1 de juny de 2007. Aquest reglament regula l'enregistrament, l'avaluació, l'autorització i la restricció de substàncies i elements químics dels productes fabricats per tal de garantir-ne la salut i la seguretat. L'1 de juny de 2008 es va iniciar el període de preenregistrament, que va finalitzar el 30 de novembre de 2008, i permetia a fabricants i importadors beneficiar-se d'un període transitori previ al registre definitiu de cadascuna de les substàncies. Aquesta fase transitòria oscil·la entre 3,5 anys per a les substàncies de volum superior a 1.000 Tn/any i considerades de major perillositat, fins als 11 anys per a les substàncies amb volum entre 1 i 100 Tn/any, a comptar des de la data d'entrada en vigor del reglament.

LAB CIRCUITS, SA, vol donar a conèixer a tots els seus clients quina és la situació dels productes que subministra en relació amb l'esmentat reglament:

LAB CIRCUITS, SA, com a usuari intermig (downstream user), no té obligació d'enregistrar ni, per tant, de preenregistrar cap substància. No obstant això, derivades de les obligacions que ens corresponen com a usuari intermig, hem contactat amb tots els nostres proveïdors per tal d'assegurar que han preenregistrat i enregistraran totes les substàncies que es troben a la nostra cadena de subministrament. Confirmem així mateix que els nostres productes no contenen cap de les substàncies altament preocupants (VHC substàncies) incloses a la llista de candidates a entrar en l'annex XIV del Reglament REACH.

A mesura que s'avanci en la implantació de REACH, LAB CIRCUITS, SA, elaborarà la documentació oportuna per certificar als seus clients la conformitat que els seus productes compleixen el reglament i que totes les substàncies utilitzades estan degudament registrades. De la mateixa manera, LAB CIRCUITS, SA, es compromet a transmetre als seus proveïdors la informació necessària sobre els seus usos i els usos dels seus clients a fi que aquests siguin identificats i estiguin inclosos en els escenaris d'exposició que s'annexaran a les Fitxes de Dades de Seguretat subministrades pels proveïdors. Igualment LAB CIRCUITS, SA, facilitarà als clients qualsevol informació disponible i rellevant sobre les substàncies que resulti necessària per a poder identificar i aplicar les mesures oportunes de gestió de riscos.

Us informem que en temes relacionats amb el REACH, podeu posar-vos en contacte amb Isabel Güell, a través del telèfon que apareix a peu de pàgina o a través del correu electrònic: isabel.guell@lab-circuits.com.

Confiem que aquesta informació us pugui interessar i esvaeixi els dubtes sobre els productes que LAB CIRCUITS, SA, pugui subministrar-vos i de la gestió que en relació amb el reglament REACH portarem a terme.

Enllaços